Kế hoạch sử dụng đất của Thị Xã Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được phê duyệt

Đường Cách Mạng Tháng Tám, Tx.Phú Mỹ, T.Bà Rịa-Vũng Tàu

Trang chủ Giới thiệu Đối tác Tin tức Liên hệ

Kế hoạch sử dụng đất của Thị Xã Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được phê duyệt
Ngày đăng: 08/04/2022 08:25 AM

  Kế hoạch sử dụng đất của Thị Xã Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được phê duyệt

  Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Phú Mỹ, đươc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu, nội dung quyết định theo chi tiết dưới:

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Kế hoạch sử dụng đất của Thị Xã Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được phê duyệt

  Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chi tiêu  Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;

  Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

  Căn cứ Công văn số 13818/UBND-VP ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch các cấp;

  Kế hoạch sử dụng đất của Thị Xã Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được phê duyệt

  Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án có chuyển mục sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 10 tháng 12 năm 2021thông qua Danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

  Căn cứ Thông báo số 56/TB-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của tập thể UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về Quy hoạch sử dụng.

  Kế hoạch sử dụng đất của Thị Xã Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được phê duyệtKế hoạch sử dụng đất của Thị Xã Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được phê duyệt

  Đăng tin nhà đất ngay

  Zalo
  Hotline